[:sv]Vanliga frågor[:en]FAQ[:]

[:sv]
Enskilt avlopp året runt

Ett bioreningsverk på våren. Självklart fungerar ACT Bioreningsverk i alla årstider och väder.

Kan man vara borta från fastigheten under lång tid?

Ja, växterna och mikroorganismerna i ACT® anpassar sig efter den mängd näring som finns att tillgå och svarar snabbt på ändrade förhållanden.

Serviceavtal – behövs det?

Vårt bioreningsverk kräver minimalt underhåll och i de allra flesta fall krävs inget serviceavtal. Vissa kommuner kräver dock alltid serviceavtal, vilket vi naturligtvis kan erbjuda.

Vad är leveranstiden för ACT®?

Vanligtvis tre till fyra veckor.

Hur stor kapacitet har ACT®?

Tack vare de organiska processerna är bioreningsverket mycket anpassningsbart till såväl små som stora samt varierande mängder avloppsvatten. Vårt bioreningsverk klarar belastningen från 1-2 hushåll. Är det fler hushåll som ska kopplas på har vi möjlighet att parallellkoppla flera anläggningar för att anpassa efter behov. Beroende på dina behov skräddarsyr vi en lösning som är optimal.

Måste man ha tillstånd för den?

Ja, alla behöver ansöka om miljötillstånd hos kommunen vid ändring av avloppsanläggning. Detta hjälper vi dig gärna med.

Fungerar det med vanliga spoltoaletter?

Självklart fungerar ACT Natural med vanliga spoltoaletter. Du kan även ansluta din vanliga diskmaskin, tvättmaskin och så vidare utan minsta problem.

Vilket underhåll krävs av ACT®?

Vi rekommenderar att man under tidig vår, efter att snön smält bort, avlägsnar nedvissnade växtdelar från InterACT, motsvarande det man normalt gör i blomsterrabatter. Någon gång per år bör man även se över luftfiltret i luftpumpen som sitter i InterACT. Om ReACT ingår i systemet så ska pH-värdet på utloppsvattnet kontrolleras minst en gång per år. Vid leverans skickar vi med en enkel användarhandledning samt ett protokoll för egenkontroll.

Kan jag få ROT-avdrag för att installera ACT® på min fastighet?

Ja, du kan få ROT-avdrag för arbetskostnaden i samband med installationen. Du bör informera din installatör senast då du beställer arbetet att du avser att utnyttja ROT-avdraget.

Hur fungerar systemet vad gäller läkemedelsrester?

Svenska Miljöinstitutetet (IVL) har undersökt hur väl ACT® renar läkemedelsrester. Studien visade att ACT® renar läkemedelsrester bättre än kommunala avloppsreningsverk och fann inga detekterbara halter av hormoner i utloppsvattnet. Hormoner orsakar beteendestörningar hos fisk och kan leda till sterilitet. Läs mer om studien här.

Kan man installera ACT® när som helst på året?

Så länge det inte är tjäle i marken så går det bra att installera systemet. Däremot väntar vi med att plantera växterna till våren om systemet installeras på vinterhalvåret.

Hur fungerar det på vintern?

Vi har haft mätningar igång under två kalla vintrar och vet att systemet fungerar bra även på vintern. Det kan bildas en isskorpa uppe vid ytan, men under den är mikroorganismerna fortsatt aktiva och växterna och marken runtom isolerar deras miljö på ett bra sätt. Precis som i kommunala reningsverk kommer reduktionen av kväve att minska något under vintern men genomsnittligt sett över ett år är reningen klart över gränsvärdena som fordras.

Kan man använda rengöringsmedel och kemikalier som vanligt?

Alla rengöringsmedel som säljs i Sverige idag är biologiskt nedbrytbara och innebär därför inga svårigheter för ACT®. I vårt bioreningsverk finns stora volymer vatten. Små mängder av gifter som exempelvis lacknafta späds ut i avloppet utan någon märkbar effekt på mikroorganismerna och växterna. Däremot ska man naturligtvis försöka minimera användning av dylika produkter och det är naturligtvis alltid önskvärt att använda miljömärkta rengöringsmedel för att undvika användning av onödiga kemikalier.

[:en]

Can I see an ACT Natural™ system in reality?
Absolutely, contact us and we can agree on the time and place.

How long is the delivery time for a system?
Normally it takes 6 weeks.

How long will the installation take?
A couple of days, providing there is no complicating circumstances.

Is any warranty provided on the ACT Natural™?
Yes, the system comes with a two-year-warranty.

What is the maximum capacity of the ACT Natural™-system?
The capacity is defined as the number of persons using the system. InterACT™ can handle up to 12 persons, i.e. more than one house-hold. ProACT™ has an even higher maximum capacity and can handle up to 20 persons. This way the system is scalable – one ProACT™ can e.g. be connected to two InterACTs™. The system can easily be configured to serve e.g. a group of facilities. However, installations with multiple ProACTs™ and InterACTs™ will need extra control equipment.

Isn´t there a smaller sized ACT Natural™- we are only 5 persons in our household?
The system is designed to secure that the correct flows of water are being processed, rather than how many people should be able to load it. You get the high capacity as a bonus so to speak.

Do I need any kind of permission to install an ACT Natural™ system?
Different regulations apply in different countries. Consult with the Environment Agency or other relevant authority in your community.

What do I need to do myself to run this system?
Not much at all. We recommend that you remove fallen down leaves and twigs from the top of InterACT™ during late autumn or early spring, much like the ordinary gardening at this time of the year. If you have not signed a service contract, you should as well check the filter in the air pump (on top of the InterACT™) once a year.

ACT Natural™ is partly based on plants. Can I still install the system at any time of year?
The ACT Natural™ system must first be established during the growing season (April/May – Sept/Oct). Once it is established, the system will work efficiently all year around.

The system includes a sewage pump and an air pump. Does that mean that the system consumes a lot of power?
The sewage pump only runs once in a while to pump pre-degraded wastewater into the InterACT™, while the air pump runs continuously. It is important that the air pump is really running since it is responsible for the oxygenation of the water, as well as it ensures that the water flow in the InterACT™ is maintained. Therefore, the system comes with a reliable pump, but also with a continuous monitoring of that the pump is functioning properly. The air pump is also energy efficient which means that both pumps together consume less than 400 kWh per year.

Can I go away from the facility for longer periods?
Absolutely. Thanks to the facts that the system requires a minimum of maintenance and will adjust itself to the different levels of usage, there is no problem to leave it for a longer time.

Can I use normal toilet-paper?
Yes, you can flush down what is biologically biodegradable, e.g. toilet-paper. The only thing you must keep in mind is to not flush things that are not biologically biodegradable (which, however, you may not flush into the municipal sewage system either!). In case non-biologically biodegradable items are flushed down, these will stay in the system and eventually you will need to have a sludge removal.

Who do I contact to get price-information on an ACT Natural™ system?
You are most welcome to contact any of our retailers.

Where do the active micro-organisms come from? 
Micro-organisms are spread in almost any environment around us, but some environment will suit them better than other and hence stimulate their growth and effect their positive achievements better.  Every ounce of plantroot contains millions of micro-organisms and these are the catalysts in the ACT Natural™ system at a start. These micro-organisms will develop in the water and eventually populate the biological filters fully. Naturally, some micro-organisms come along with the wastewater (intestinal micro-organisms) but these are not adjusted to life outside our bodies and cannot survive more than a few days in the tanks.

Will the InterACT™ not be full of roots?
When the plants grow, so does their root-system. However, during fall and winter, the plants will degrade and so the roots will diminish as well. At the bottom of the InterACT™ water is constantly aerated and circulating freely. This movement prevents the roots from growing at this level. Hence, no matter how much the plants are growing at the surface, there will always be free flowing water beneath the roots.

The system is not dependent on sludge-removals, how come?
In ACT Natural™ the wastewater enters the ProACT™ first. This first tank is built to minimize the accumulation of sludge through a vast number of biological filters, which the water needs to pass, before being pumped over to the next tank InterACT™. On the surface of the biological filter there is at first, a mechanical degrading of organic material when the water is pressed towards the small pores of the filter, and next, there is a biological degrading by the large amount of micro-organisms populating the filters.

How does the system work during winter?
The system has been tested closely during two cold winters and the measured results show that it works well also during winter. As in a municipal wastewater treatment plants, the reduction of nitrogen will be slightly less efficient during winter and lower temperature. This is due to the fact that the specific micro-organisms involved in the nitrogen-reduction are less active at a low temperature. During spring and summer, the nitrogen-reduction is again improved to a level that compensates the slightly lower winter-reduction percentage. Other micro-organisms are equally efficient also during winter, for example, the level of organic degrading is constant all year around.

There seems to be green algae at the surface of the InterACT™, what am I supposed to do?
Where there is sun, water and nutrients – there will be algae. During spring when the plants are establishing, the algae will have a chance to grow. Later, the algae will be shadowed by the water plants and will not develop further. The functionality of the system is not affected by the algae. However, if the algae start growing above the plants, you will have to remove it.

How does the system work if there are residues from pharmaceutical substances?
Today’s treatment processes for wastewater are not primarily designed to treat pharmaceutical residues and hence some pharmaceutical residues may remain in the outlet water. This is a common problem for all wastewater treatment plants of today. Furthermore, there are no established ways for measuring this, and also no acceptance criteria.
In our ACT Natural™ system there has been no specific follow-up of this and therefore we cannot give an exact answer. However, theoretically the degradation of pharmaceutical residues should work well in our system, as the vast amount of biological filters in combination with plant-roots secure an efficient population of micro-organisms, which is in fact the catalyst for degrading also pharmaceutical residues. This would specifically be the case, when there is a chronic medication where the pharmaceutical residues are constantly existing in the wastewater of the person using the system. There are scientific research indicating a higher degradation of complex organic residues (e.g a pharmaceutical residue) through plant based wastewater treatment system than in comparison with other treatment methods. In fact, some municipal wastewater treatment plants today are experimenting with involving plants in their search for efficient treatment of pharmaceutical residues.

How sensitive is the system for exposure of paint or organic dissolvents like white spirit?
If the wastewater is accidentally polluted with e.g paint, organic dissolvents or alcohol, this means that the plants, micro-organisms and other living organisms in the water are exposed to heavy ’poisonous’ substances. Here, the importance is mainly how much of these polluting substances that are added to the water. In a standard system the total volume of wastewater is more than 11,000 liters (ProACT™ + InterACT™). If you accidentally add a bottle of residues to the system it will be effectively diluted.  There will then be a possible impact on the micro-organisms but they will normally recover soon again, even though a slight negative functional record can be measured before they are fully recovered. This applies for all wastewater treatment systems. Should the volumes with residues added be considerably larger and more frequent, which is not recommended, the plants and micro-organisms, and likewise the functionality of the system, will be affected. But the common problem is probably that a smaller amount of ’poison’ is added accidentally and this will not cause a problem  neither to the plants, nor to the micro-organisms.

What are the restrictions for using household cleaning products outside the ordinary detergents and soaps? If, for example, one would use antibacterial detergents, would that cause a problem?  Are there any restrictions for using ‘stronger’ products, containing for example ammonia?
There are no other restrictions than those applying for the municipal wastewater treatment plants, but for the environmental cause, we would recommend you to use as ‘friendly’ chemicals as possible.  In our system in Alnarp, wastewater from the municipal system is treated by an ACT Natural™ system since four years and the households involved are not even informed. This means that chemicals and pharmaceutical residues and also more poisonous substances are likely to be present in the wastewater, from time to time. However, we have not noticed any problems due to this and we know that in the InterACT™ there are zooplanktons, as a result of ‘healthy’ water providing a good environment for organisms to grow naturally at the surface .

How does the system handle coli-bacteria?
There are large amounts of intestinal bacteria, and also of course, viruses present, in all wastewater. In Sweden, the bacteria measured as indicators are the amounts of E.coli and intestinal enterococces also referred to as patogenes or coli-bacterias. The micro-organisms from humans are not particularly well suited for surviving in the outside environment. The amount of these micro-organisms will decrease by the amount of time in the wastewater. It is hence important that the actual treatment time in ACT Natural™ is sufficient. When the system is being used by a household of 5 persons the treatment cycle for the water is approx. 2 weeks. The system is designed to secure these long treatment cycles. In case the system includes the ReACT™, a last reduction of any bacteria left will be secured when the water is passing through the phosphorus filter with its alkaline pH.

[:]