Vanliga frågor

Enskilt avlopp året runt

Ett bioreningsverk på våren. Självklart fungerar ACT Bioreningsverk i alla årstider och väder.

Kan man vara borta från fastigheten under lång tid?

Ja, växterna och mikroorganismerna i ACT® anpassar sig efter den mängd näring som finns att tillgå och svarar snabbt på ändrade förhållanden.

Serviceavtal – behövs det?

Vårt bioreningsverk kräver minimalt underhåll och i de allra flesta fall krävs inget serviceavtal. Vissa kommuner kräver dock alltid serviceavtal, vilket vi naturligtvis kan erbjuda.

Vad är leveranstiden för ACT®?

Vanligtvis tre till fyra veckor.

Hur stor kapacitet har ACT®?

Tack vare de organiska processerna är bioreningsverket mycket anpassningsbart till såväl små som stora samt varierande mängder avloppsvatten. Vårt bioreningsverk klarar belastningen från 1-2 hushåll. Är det fler hushåll som ska kopplas på har vi möjlighet att parallellkoppla flera anläggningar för att anpassa efter behov. Beroende på dina behov skräddarsyr vi en lösning som är optimal.

Måste man ha tillstånd för den?

Ja, alla behöver ansöka om miljötillstånd hos kommunen vid ändring av avloppsanläggning. Detta hjälper vi dig gärna med.

Fungerar det med vanliga spoltoaletter?

Självklart fungerar ACT Natural med vanliga spoltoaletter. Du kan även ansluta din vanliga diskmaskin, tvättmaskin och så vidare utan minsta problem.

Vilket underhåll krävs av ACT®?

Vi rekommenderar att man under tidig vår, efter att snön smält bort, avlägsnar nedvissnade växtdelar från InterACT, motsvarande det man normalt gör i blomsterrabatter. Någon gång per år bör man även se över luftfiltret i luftpumpen som sitter i InterACT. Om ReACT ingår i systemet så ska pH-värdet på utloppsvattnet kontrolleras minst en gång per år. Vid leverans skickar vi med en enkel användarhandledning samt ett protokoll för egenkontroll.

Kan jag få ROT-avdrag för att installera ACT® på min fastighet?

Ja, du kan få ROT-avdrag för arbetskostnaden i samband med installationen. Du bör informera din installatör senast då du beställer arbetet att du avser att utnyttja ROT-avdraget.

Hur fungerar systemet vad gäller läkemedelsrester?

Svenska Miljöinstitutetet (IVL) har undersökt hur väl ACT® renar läkemedelsrester. Studien visade att ACT® renar läkemedelsrester bättre än kommunala avloppsreningsverk och fann inga detekterbara halter av hormoner i utloppsvattnet. Hormoner orsakar beteendestörningar hos fisk och kan leda till sterilitet. Läs mer om studien här.

Kan man installera ACT® när som helst på året?

Så länge det inte är tjäle i marken så går det bra att installera systemet. Däremot väntar vi med att plantera växterna till våren om systemet installeras på vinterhalvåret.

Hur fungerar det på vintern?

Vi har haft mätningar igång under två kalla vintrar och vet att systemet fungerar bra även på vintern. Det kan bildas en isskorpa uppe vid ytan, men under den är mikroorganismerna fortsatt aktiva och växterna och marken runtom isolerar deras miljö på ett bra sätt. Precis som i kommunala reningsverk kommer reduktionen av kväve att minska något under vintern men genomsnittligt sett över ett år är reningen klart över gränsvärdena som fordras.

Kan man använda rengöringsmedel och kemikalier som vanligt?

Alla rengöringsmedel som säljs i Sverige idag är biologiskt nedbrytbara och innebär därför inga svårigheter för ACT®. I vårt bioreningsverk finns stora volymer vatten. Små mängder av gifter som exempelvis lacknafta späds ut i avloppet utan någon märkbar effekt på mikroorganismerna och växterna. Däremot ska man naturligtvis försöka minimera användning av dylika produkter och det är naturligtvis alltid önskvärt att använda miljömärkta rengöringsmedel för att undvika användning av onödiga kemikalier.