Teknisk beskrivning

ProACT – en anaerob process

I ProACT sker en anaerob process som kan jämföras med en rötning. Tanken är uppdelad i två kammare samt en fördelningsbrunn i mitten. Avloppsröret ansluts till tankens rörgenomföring för inkommande hushållsspillvatten placerad cirka 100 mm under tankens övertank. Genom avloppsröret kommer hushållsspillvatten in i den första kammaren, där det sker en förupplösningsprocess. Vartefter nytt spillvatten tillförs förs mer slambemängt vatten vidare till den andra kammaren där det exponeras för en biobädd. Här bryter mikroorganismer ner återstående organiskt slam till en nivå där det utan problem kan föras vidare till nästa steg i processen. Vartefter nytt spillvatten tillförs från husets avloppsrör förs vattnet från biobädden in i en fördelningsbrunn monterad i mitten av tanken. I fördelningsbrunnen stiger vattnet successivt uppåt i fördelningsbrunnen genom en andra biobädd där ytterligare naturligt förekommande mikroorganismer ser till att vidarebearbeta de organiska föreningarna i spillvattnet. I fördelningsbrunnen finns en pump som successivt portionerar det förbearbetade spillvattnet vidare till InterACT enligt en algoritm, med upp till 100 liter per timme. Beroende på skillnader mellan in- och utflöde, kan nivån i ProACT variera mellan miniminivån och upp till maximinivån på cirka 700 liter. Utöver maximinivån finns ett utrymme på ytterligare minst 700 liter som extra reserv vid långvariga strömavbrott och liknande.

Enskilt avlopp, slamnedbrytning

Slamnedbrytning istället för slamavskiljare

 

InterACT – en aerob process

Det förbearbetade spillvattnet från ProACT pumpas in i inloppsröret till huvudkammaren nära botten av InterACT-tanken, som vi kallar för tankens ”bäckområde”. Här ger en luftpump upphov till ett vortexflöde där vattnet cirkulerar med en hastighet av upp till två meter per sekund samtidigt som vattnet syresätts. I cirkulationen sker en separation av organiskt material, som är lättare än vatten och därför stiger uppåt och exponeras för den biobädd som finns ovanför botten. I biobädden omvandlas det organiska materialet av mikroorganismerna till för växterna lättupptagliga näringsämnen. Ovanpå biobädden finns en växtbädd bestående av en specifik uppsättning vattenväxter. Genom rötterna tar växterna upp den näringen som kommer underifrån. Vartefter nytt spillvatten fylls på förs det vatten som hunnit längst i upp i ”bäckområdet” in i fördelningsbrunnen där det passerar genom ytterligare en biobädd. Ovanför denna biobädd finns några hundra liter vatten och ett skikt av så kallade Lecakulor, ur vilka det växer fler vattenväxter. Därefter går vattnet ut genom tankens utloppsrör. Eftersom alla delar av tanken står i hydrologisk kontakt med varandra styrs utloppet i praktiken av vattennivån i tanken, det vill säga lika mycket spillvatten som tillförs, lika mycket renat vatten tappas av.

Enskilt avlopp, kompakt våtmark

InterACT, naturlig rening utan kemikalier

 

ReACT – efterpoleringssteg för ytterligare fosforreduktion

I vissa fall kan det krävas ett ReACT efterpoleringssteg för ytterligare fosforreduktion. Detta anlägges i så fall efter InterACT och i enlighet med de rekommendationer som gäller för den valda fosforfällan.

Det renade vattnet

Slutresultatet blir att oönskade substanser i avloppsvattnet omvandlas till en prunkande växtlighet och biologisk mångfald. Denna process överensstämmer i stora drag med naturens egen reningsprocess och ger väldigt låga återstående BOD-halter. Detta innebär att vattnet är luktfritt och utan problem kan återanvändas till exempel för bevattning, till att fylla dammar eller för återanvändning t ex som spolvatten i toaletten.

Processutrustning och elektrisk anslutning av systemet

ACT Natural är baserat på naturens egna processer och innehåller därför ett minimum av processtekniska elkomponenter. Det finns inga elektriskt styrda ventiler, och inte heller några rörliga ”nivåvippor” eller liknande. De processtekniska komponenterna inskränker sig till en avloppspump och en luftpump. Bioreningsverket styrs av en mikrodator monterad i en elbox. Denna elbox innehåller allt som erfordras för att styra och övervaka systemet, samt genererar ett larm vid eventuella onormala tillstånd. Elboxen installeras normalt i anslutning till husets befintliga elcentral, men kan också förläggs i marken i anslutning till bioreningsverket, om exempelvis avståndet är långt mellan huset och installationen. Boxen innehåller ett litet termostatstyrt värmeelement som säkerställer att ingen kondens bildas i boxen. I elboxen finns också en huvudbrytare för att eventuell service ska kunna utföras utan att strömmen inne i huset ska behöva kopplas ifrån. Systemet ansluts med en markkabel 5G1,5 till 230 V i t ex bostadshuset. Inne i bostadshuset monteras också den lampa som larmar vid eventuella driftsstörningar.