Normal skyddsnivå

Normal skyddsnivå innebär att det finns vissa grundläggande krav på det enskilda avloppets vattenrening. Kraven regleras genom miljöbalken som utfärdades 1999 och medförde väsentligt höjda ambitioner. Kommunerna har sedan dess stärkt sitt miljöarbete för att se till att invånarna lever upp till kraven.

Vid normal skyddsnivå anses inte utsläpp av fosfor och kväve vara ett särskilt stort problem för närområdet. Detta beror på att vissa platser är mindre känsliga än andra. Exempelvis beroende på att marken är genomsläpplig som i Österlen där rullstensåsar renar vattnet på naturlig väg.

Men en tydlig trend är att kommuner ställer högre krav på rening av enskilda avlopp. Det är därför inte omöjligt att skyddsnivån inom en snart framtid kommer kommer att höjas från normal till hög på många håll.

Kraven vid normal skyddsnivå

Kraven vid normal skyddsnivå innebär bland annat att nivån av fosfor och organiskt material ska reduceras, att smittoämnen ska reduceras samt ett möjliggörande av kretslopp för näringsämnen. Reningssystemen ska även vara lätta att använda och inte kräva onödiga resurser. I praktiken lever de flesta reningssystem som säljs idag inte upp till dessa grundläggande krav, vilket kommunerna i allt högre utsträckning uppmärksammar.

Förutom krav på fosfor höjs det idag röster om att det borde införas fler grundläggande krav mot bakgrund av de ökande miljöproblemen i Sverige och världen. Exempelvis talas det mycket om problemen med läkemedelsrester som släpps ut i vattendrag.

Infiltration och markbädd

Den idag vanligaste lösningen vid normal skyddsnivå är slamavskiljning med trekammarbrunn följt av en infiltration eller markbädd. Principen är att fosfor fastnar i bädden i stället för att följa med ut i vattendrag.

Men redan efter några år mättas jorden på fosfor och reningen försämras. För att reningen ska fungera måste man därför med jämna mellanrum gräva om bädden.

Bioreningsverk en framtidsinvestering

Vårt bioreningsverk tar inte enbart hand om de ämnen som enligt dagens lagar ska tas om hand utan att det anpassar sig efter avloppsvattnets sammansättning och renar vattnet från flera ämnen som kan komma att bli viktiga att ta hand om inom en snar framtid.

En fördel med vårt bioreningsverk är att det är så flexibelt. Inte nog med att det klarar varierande mängder avlopp från upp till två hushåll, det kan även enkelt kompletteras senare om skyddsnivån ökar från normal till hög.

Du behöver inte gräva om ACT Natural och kan förvänta dig en god rening i decennier.

Vårt bioreningsverk vid normal skyddsnivå

Vårt bioreningsverk består av tre delar, där det tredje steget syftar till att reducera fosfornivån vid hög skyddsnivå och är därför inte nödvändigt vid normal skyddsnivå. Det kan dock enkelt köpas till senare vid förändrade förutsättningar.

Den första delen, ProACT, är en slamnedbrytare som också är valfri eftersom man istället kan behålla sin befintliga trekammarbrunn om den är i gott skick. Fördelen med slamnedbrytning är att det inte kräver kontinuerliga slamtömningar. InterACT är huvudsteget som alltid ingår i vårt bioreningsverk. Här renas avloppsvattnet på naturlig väg av mikroorganismer och växter.

 

Läs mer om hur vårt bioreningsverk fungerar och om dess fördelar jämfört med traditionella lösningar här eller kontakta oss på telefonnummer 040-46 26 90 så berättar vi mer. Du kan även gärna skicka oss en intresseanmälan så hör vi av oss till dig med relevant information.