Enskilt avlopp och miljö

De senaste åren har det uppmärksammats allt mer vilken påverkan ett enskilt avlopp har på miljön. Övergödningen av våra sjöar och hav är kanske det mest uppmärksammade miljöproblemet men på senare tid har även andra miljöproblem lyfts fram som kan kopplas till enskilda avlopp. Vårt bioreningsverk ACT® är en vacker lösning på såväl dagens som morgondagens miljöproblem.

Enskilt avlopp med kaveldun vilken är en av växterna som används i ACT - det miljövänliga bioreningsverket.

Enskilt avlopp med kaveldun, en av växterna som används i ACT bioreningsverk.


Traditionella lösningar är otillräckliga

Den vanligaste reningsmetoden för enskilt avlopp är avskiljning av slam med trekammarbrunn och därefter infiltration eller markbädd. I bädden förväntas fosforn tas upp innan det når vattendrag eller grundvatten. Problemet är att bädden snart mättats på fosfor vilket innebär att reningen avtar redan efter några få år. Näringsämnena följer då i stället med ner till grundvattnet och kan så småningom nå vattendrag. För att ett enskilt avlopp med markbaserad rening ska fungera krävs därför att bädden grävs om med jämna mellanrum.

Minireningsverk är bättre än markbaserade lösningar på att ta hand om näringsämnet fosfor, men nackdelen är att minireningsverk behöver regelbunden tillförsel av kemikalier. De kräver därför mycket underhåll och kontroll. En för låg mängd kemikalier bidrar till övergödning och en för hög mängd leder till att kemikalierna följer med vattnet ut i vattendragen.

Enskilt avlopp med biologisk mångfald

Med vårt bioreningsverk får du ett enskilt avlopp som bidrar till biologisk mångfald.


Biorening en vacker lösning för enskilt avlopp

I ACT® hålls reningen uppe helt och hållet med naturliga processer, genom att det drar nytta av växters och mikroorganismers förmåga att bryta ner oönskade ämnen. Det krävs därmed varken att marken grävs om, omfattande underhåll eller tillförsel av kemikalier.

ACT® möjliggör även för återföring av fosfor till exempelvis åkermarker och är därmed kretsloppsbaserat. En studie av svenska miljöinstitutet från 2014 visade att vårt bioreningsverk renar läkemedelsrester bättre än kommunala avloppsreningsverk och visade inga detekterbara halter av hormoner i utloppsvattnet. I decennier framöver har du ett enskilt avlopp med samma höga reningsnivå vilket gör ACT® till en trygg framtidsinvestering – både för miljön och för dig.

Läs mer om vårt bioreningsverk här.