Enskilda avlopp – vad är det?

Alla som inte är kopplade till de kommunala avloppsnäten behöver enskilt avlopp, d v s de renar avloppsvattnet på sin egen tomt i liten skala. Ibland går man även ihop med en eller flera grannar och gör en gemensam avloppslösning. I Sverige finns ca 625 000 st enskilda avlopp.

Trekammarbrunn

De allra flesta enskilda avlopp har en trekammarbrunn som första steg i reningen. Syftet med en trekammarbrunn är att fånga upp slam från det enskilda avloppet. I trekammarbrunnen finns (som namnet antyder) tre kammare där både slammet som sedimenterar och det som flyter fastnar. Vanligtvis tömmer man trekammarbrunnen en gång om året (dock kan det bli oftare om man har kemfällning – läs mer om det här). Kostnaden för slamtömning kan variera mycket från kommun till kommun, men det brukar röra sig om 1000-2000 kr. Vi på Alnarp Cleanwater har ett alternativ till trekammarbrunn; slamnedbrytaren ProACT, vilken minimerar behovet av slamtömning. Läs mer om den här.

Enskilt avlopp utan trekammarbrunn

Bioreningsverk för enskilt avlopp

Vattenrening i enskilda avlopp

En trekammarbrunn samlar endast upp slam, den renar inte själva vattnet. Det mesta av det som behöver renas är löst i vattnet. I avloppsvattnet finns mycket organiskt material och näring såsom kväve och fosfor. Näring låter ju som något positivt, och det är det också om det hamnar på rätt ställe. Näring vill man ha gott om till åkermark för att göda växterna, men om för mycket näring hamnar i sjöar och vattendrag orsakar det övergödning och algblomning. Det är därför som det finns krav på att rena avloppsvattnet från näring, för att skydda vattendrag.

Enskilt avlopp utan service

Enskilt avlopp utan kemikalier – bioreningsverk

Den äldsta reningstekniken för att rena vattnet är en infiltration, alltså att man efter trekammarbrunnen med hjälp av spridarrör, luftningsrör och makadam leder ner vattnet i marken. Där bryter mikroorganismer ner organiskt material och en viss del av näringen sedan tas om hand i marken, men resterande näring hamnar i grundvattnet och närliggande vattendrag. Tids nog kommer infiltrationen att sätta igen, då behöver man gräva en ny infiltration. Marken kommer med tiden att mättas på näringsämnen, så denna lösning har en begränsad livslängd.

Något annat som behöver renas från avloppsvattnet är patogener, alltså skadliga bakterier som gör oss sjuka. Det sker ingen nämnvärd rening av patogener i en trekammarbrunn, man behöver extra rening därefter. Viss rening av patogener sker i en infiltration, men det krävs att man har långt skyddsavstånd från infiltrationen till vattendrag och dricksvatten som man vill skydda. Drabbas man av stora skyfall är det viktigt att se till att vattnet från infiltrationen inte kan ta genväg ovan mark till dricksvattenbrunnen.

En annan typ av reningsteknik är minireningsverk. Där använder man kemikalier för att ta hand om näringsämnet fosfor. Mer om minireningsverk kan du läsa här.

Ett alternativ till dessa reningstekniker är bioreningsverk. Vi på Alnarp Cleanwater har ett bioreningsverk där mikroorganismer och växter renar avloppsvattnet, det är som en kompakt våtmark. Det är en stor fördel att använda sig av naturliga reningsprocesser eftersom de är självgående och självreglerande, naturen anpassar sig efter den belastning som är och den näring den har att tillgå. Bioreningsverket kräver därför väldigt lite handpåläggning och ytterst lite service. Läs mer om vårt bioreningsverk här.

Regler för enskilt avlopp

200 000 av Sveriges enskilda avlopp har bara en trekammarbrunn, alltså bara slamavskiljning men ingen rening, detta kan vara väldigt skadligt för närmiljön och i värsta fall även kontaminera dricksvattenbrunnar – både ens egna vatten och grannars.

Detta är något som kommunerna jobbar med att åtgärda, det går i lite olika snabb takt i olika kommuner. De som inte har tillräckligt bra avloppsrening kan få föreläggande från kommunen att åtgärda sitt enskilda avlopp.

Fastighetsägaren själv är ”verksamhetsansvarig” för det enskilda avloppet, d v s har ansvar för att avloppsreningen är tillräckligt bra på fastigheten. Vilka krav som ställs på reningen bestämmer kommunen från fastighet till fastighet, men det är Havs och Vattenmyndigheten som kommer med regler och allmänna råd om reningskraven på de enskilda avloppen. Dessa regler tolkar kommunerna och anpassar till de lokala förutsättningarna. Kraven brukar lite förenklat delas in i normal och hög skyddsnivå. Beroende på hur nära man befinner sig ett vattendrag som behöver skyddas och om vattnet är möjligt att infiltrera i marken kan det vara normal eller hög skyddsnivå som gäller. Om du är osäker på vad som gäller på din tomt hjälper vi på Alnarp Cleanwater dig gärna med att ta reda på detta (kontaktuppgifter hittar du här).

Innan man installerar sitt enskilda avlopp måste man ansöka om tillstånd från kommunen för detta. Det är en rad olika saker som man ska ange i tillståndsansökan – vilken typ av enskilt avlopp man ämnar installera, var anläggningen ska placeras, hur långt det är till dricksvattenbrunnen, hur långt det är till grannars dricksvatten och till eventuella sjöar eller bäckar som man vill skydda. Även detta är vi på Alnarp Cleanwater behjälpliga med utan extra kostnad.

Enskilt avlopp med kaveldun vilken är en av växterna som används i ACT - det miljövänliga bioreningsverket.

Enskilt avlopp med kaveldun – en av växterna i bioreningsverket

Kostnad enskilt avlopp

När man tittar på den initiala kostnaden för olika alternativ för enskilda avlopp så varierar den mycket. Det är viktigt att räkna på hur länge man tänkt att avloppet ska hålla och uppfylla de regler och krav som ställs på enskilda avlopp, och kanske även fundera över eventuella framtida regler som kan införas (värt att nämna är att bioreningsverket från Alnarp Cleanwater renar läkemedelsrester bättre än kommunala avloppsreningsverk).

  • Behöver man gräva om infiltrationen efter ca 10 år? Och vad kostar det i så fall?
  • Vad kostar ett serviceavtal?
  • Vad kostar påfyllning av kemikalier?
  • Vad kostar en slamtömning?
  • Vad kostar det att byta fosforfälla?

Detta är frågor man bör ställa sig och räkna på när man tittar på den långsiktiga kostnaden för sitt enskilda avlopp.

Har du frågor om enskilda avlopp i allmänhet och bioreningsverket från Alnarp Cleanwater i synnerhet så är ni välkomna att kontakta oss!