Installation av enskilt avlopp

Vanligen planerar och utför någon av våra entreprenörer installationen och du behöver då inte själv sätta dig in i alla moment. Men det finns även kunder som väljer att installera i egen regi och då kan följande riktlinjer tjäna som en bra utgångspunkt.

enskilt avlopp, installation stor anläggning

Enskilt avlopp, installation av större anläggning

Rördragning

Alla rördragningar från huset till bioreningsverket och mellan dess olika delar kan utföras med standard VVS-komponenter. Om befintliga avloppsrör från huset till bioreningsverket ska utnyttjas bör dessas kvalitet kontrolleras. Inte bara för att avloppsvatten okontrollerat kan läcka ut från sådana rör, utan än viktigare därför att regnvatten och även grundvatten kan läcka in genom gamla/dåliga avloppsrör och därvid skapa volymmässiga överbelastningar i det avloppsreningssystem som rören är kopplade till. Tänk även igenom hur utloppsvattnet från Bioreningsverket ska föras vidare om det inte finns en befintlig lösning för detta. Ska vattnet infiltreras lokalt, ska det ledas till en damm eller exempelvis ett lokalt vattendrag eller ett dike?

Skapa naturligt fall

Det är viktigt att anslutningarna från huset och mellan tankarna anläggs så att vatten inte blir stående i rören eftersom det innebär risk för stopp alternativt att det fryser. Utloppet från ProACT ska förläggas lägre än inloppet till InterACT (0,3-2 meter) så att vattnet rinner tillbaka till ProACT när pumpsekvensen avslutas. En mindre nivåskillnad kan äventyra återrinningen medan en större nivåskillnad kräver en kraftigare pump, vilket emellertid kan köpas mot tilläggspris. Vid särskilt besvärliga förhållanden eller extrem kyla kan röret förses med en självreglerande värmekabel för att eliminera frysrisken. Om möjligt bör även utloppet från InterACT arrangeras så att det rinner med självfall till den lokala recipienten för att minimera antalet pumpar.

Grävning

Både ProACT och InterACT består av cylindriska tankar som är 2 meter i diameter, och 2 meter höga och som vardera rymmer c:a 6 m3. ProACT kommer som standard med ett mantorn på 600 mm, om djupare förläggning krävs kan man beställa till en förlängning på ytterligare 600 mm. Det är således viktigt att marken under tankarna anlägges på sådant sätt att den klarar systemets totala vikt utan risk för sättningar. ProACT ska grävas ned helt så att endast manluckan blir synlig ovan marknivån. InterACT ska anläggas på sådant djup så att tankens överkant hamnar c:a 20 cm ovan marknivån.

Elinstallation

InterACT levereras med en elbox som normalt placeras i anslutning till husets befintliga elcentral. I elboxen finns ett mikrodatorsystem som styr och övervakar bioreningsverket. Från denna dras kablar till luftpump, vattenpump och nivåavkännare. I de fall då avståndet är långt mellan huset och installationen finns möjlighet att installera elboxen i direkt anslutning till systemet. I detta fall behöver endast en elkabel 5G1,5 dras från husets elcentral. Elboxen kopplas in med 2 faser varav den ena driver systemet och den andra kopplas till larmlampan. Detta för att skapa redundans vid ett eventuellt spänningsbortfall på en av faserna.

Larmlampa

På lämpligt ställe i, eller utanpå, huset monteras den larmlampa som ingår i systemet. Denna ska kopplas in i den medföljande elboxen. Vid långa avstånd kan en kabel med kraftigare ledare behövas. Rådgör med elinstallatören.

Rotavdrag

Tänk på att du kan få rotavdrag för arbetskostnaden i samband med installationen. Det är bra att i kontakten med entreprenören direkt förklara att du vill ha detta. Mer om detta kan du läsa under ”Gräv och markarbeten” i Skatteverkets lista som du hittar här.

Fullständiga installationsanvisningar finns här.